За ДАТО

Държавна агенция „Технически операции” е специализиран орган  за осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства.

Дейност

Функциите на агенцията са свързани със събиране на информация на основание Закона за специалните разузнавателни средства.

Конкурси

Конкурси и обяви за постъпване на
работа по служебно или трудово правоотношение в Държавна агенция „Технически операции”.

Image

За ДАТО

Основните функции на агенцията са свързани с ефективно събиране на информация, придобита на основание Закона за специалните разузнавателни средства и изготвяне на веществени доказателствени средства за противодействие на трансграничната, тежката и организирана престъпност и тероризма.

В изпълнение на главните си задачи агенцията обезпечава оперативно-издирвателните и разузнавателни структури, органите на досъдебното производство и съда с информация, получена от прилагането на специални разузнавателни средства при стриктното спазване изискванията на нормативните актове, регламентиращи тази дейност.

Знакът на ДАТО

Държавна агенция „Технически операции" притежава регистрирана комбинирана марка в Патентно ведомство на Република България, удостоверено със Свидетелство за регистрация на марка, с Рег. № 104023/27.12.2018 г.

В състава на регистрираната комбинирана марка са използвани традиционни български символи, съобразени с т. нар. институционална хералдика. Значението на символите в знака е следното:

Кръг – основен символ, означаващ единство, равенство, безкрайност, цялост, олицетворение на слънчевата и земната енергия и на жизнената сила.

В кръга диагонално са разположени цветовете на българското национално знаме, а от външната страна, същият е очертан с тъмно синя лента, в която е изписано наименованието на Агенцията.

Лъв – традиционен символ на българския дух. Образът на лъва е сходен с хералдическото и графичното представяне на основната структурна форма на герба на Република България и за използването му е издадено Решение № 631/05.09.2018 г. на Министерски съвет.

Щит – Защита на държавата, защита на сигурността. В центъра на щита е вплетена абревиатурата на Държавна агенция „Технически операции“ – ДАТО.“

Image

Ръководство

Информация

Обществена информация

Разберете какви са начините и заявленията, за да получите достъп съгласно Закона за достъп до обществена информация

Европейски проекти и програми

Стартирана процедура по изпълнение на два проекта от Европейските проекти и програми

Защита на личните данни

Контакт с определеното длъжностно лице по защита личните данни на потребителите.

Сигнали по  ЗЗЛПСПОИН

Информация за условията и реда за подаване на сигнали в ДАТО.

Форма за контакти

Избрано