Годишен финансов отчет на Държавна агенция "Технически операции" за 2017 г.

1. Одитен доклад № 0400102018 на Сметната палата за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2017 г. на Държавна агенция "Технически операции"

2. Баланс на Държавна агенция "Технически операции" към 31 декември 2017 г. в хил. лева

3. Отчет за приходите и разходите на Държавна агенция "Технически операции" към 31 декември 2017 г. в хил. лева

4. Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Държавна агенция "Технически операции"към 31 декември 2017 г. в хил. лева


Печат