Държавна агенция „Технически операции“ е специализиран орган към Министерски съвет за осигуряване и прилагане на специалните разузнавателни средства.

Държавна агенция „Технически операции“ е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. София.

Държавна агенция „Технически операции“ изпълнява дейността си самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи.

Върху дейността на Държавна агенция „Технически операции“ се упражнява контрол от предвидените в Закона за специалните разузнавателни средства органи.

Основните принципи, върху които се изгражда дейността на ДАТО са:

  • законосъобразност и целесъобразност;
  • спазване на нормативните изисквания за осигуряване и прилагане на СРС, за защита на класифицираната информация и за защита на личните данни;
  • етично поведение и висока отговорност;
  • професионални знания, умения и квалификация;
  • ефективност, ефикасност, икономичност и надеждност;
  • лоялност, почтеност и политически неутралитет;
  • конфиденциалност.

Печат