Председател на ДАТО

Бисер Борисов

Бисер Борисов е магистър по „Международни отношения” и „Българска филология” от СУ „Св. Климент Охридски”.

През 1993 г. е назначен на работа в Национална служба „Сигурност” – МВР, където през 2006 г. става началник на Столичното управление „Сигурност”, а по-късно е преназначен в Държавна агенция „Национална сигурност” като директор на Териториална дирекция „Национална сигурност”.

От 2012 г. е служител по сигурността при Комисията за финансов надзор.

През 2014 г. е назначен за заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции”.Назначен за председател на Държавна агенция „Технически операции“ с Указ № 261 от 05.10.2021 г. на президента на Република България Румен Радев по предложение на Министерски съвет. 

С указ № 247 от 17.10.2022 г. на президента на Република България Румен Радев по предложение на Министерски съвет е преназначен за председател на Държавна агенция „Технически операции", считано от 23 октомври 2022 г.

 

Заместник-председател на ДАТО

Ангел Мечков

Ангел Георгиев Мечков е роден на 17.08.1984 г. в гр. Добрич.

Завършил е Академия на МВР гр. София през 2007 г. с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и през 2010 г. образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Право“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

Започва кариерата си като разузнавач в сектор „Икономическа полиция” ОДМВР-Добрич през 2007 г. През 2013 г. е назначен на длъжност разузнавач в сектор „Противодйствие на престъпления свързани с финансовата система” – Главна дирекция „Национална полиция”-МВР.

От 2015 г. до 2019 г. е разузнавач в сектор „Изпиране на пари” в отдел „Корупция и изпиране на пари” – Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”-МВР.

От 2019 г. е държавен инспектор в дирекция „Противодействие на корупцията” – Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество гр. София.

Със заповед на министър-председателя на Република България е назначен за заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции“, считано от 07.08.2023 г.

 

Заместник-председател на ДАТО

Димитър Костов

Димитър Великов Костов е роден на 08.09.1978 г. в гр. Петрич.

Завършил е Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград през 2000 г. с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Агромениджмънт“ и през 2021 г. образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Защита на националната сигурност“ в Академия на МВР гр. София. Има завършен курс „Киберсигурност” във Военна академия „Георги Стойков Раковски” гр. София.

През 2005 г. е назначен на длъжност разузнавач в Специализирана дирекция „Оперативно-технически операции“ – МВР, като последвателно до август 2014 г. заема длъжностите: специалист и ВНД държавен експерт.

От август 2014 г. до декември 2015 г. е експерт I степен в Държавна агенция „Технически операции“.

От февруари 2016 г. до март 2023 г. заема длъжностите Ръководител на звено „Сигурност” и директор на дирекция „Сигурност” в Сметна палата на Република България.

Със заповед на министър-председателя на Република България е назначен за заместник-председател на Държавна агенция „Технически операции“, считано от 23.08.2023 г.

По време на работата си в Министерство на вътрешните работи е награждаван за отлично изпълнение на професионалните си задължения.

 

Главен секретар на ДАТО

Маринела Белева

Маринела Белева е магистър по „Счетоводство и контрол“ от ВФСИ „Д. А. Ценов“ – Свищов. Притежава допълнителна квалификация „учител“ от ТУ-Габрово.

Работила е в ДАНС, където е заемала длъжност зам. директор на дирекция.

През 2013 г. е назначена на длъжност директор на дирекция в МВР.

През 2014 г. е назначена на длъжност директор на дирекция в ДАТО.

От 31.01.2017 г. до 09.05.2017 г. е заместник-министър на вътрешните работи.

През месец май 2017 г. е назначена за държавен служител в ДАТО. 

От 01.06.2017 г. изпълнява длъжността главен секретар на ДАТО. 

 


Печат