Обява за конкурс за старши вътрешен одитор в Звено за вътрешен одит

 

Заповед № РД30-723/18.02.2021 г.

Декларация по ЗЗКИ

Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС

Заявление за участие в конкурс


Печат