Провеждане на подбор за заемане на длъжност "Старши експерт" в сектор "Управление при кризи" на отдел "Логистика" към дирекция "Управление на собствеността" при Държавна агенция "Технически операции"

Провеждане на подбор съгласно заповед № РД30-1368/13.03.2023 г.

Заявление за участие

Критерии за подбор

 


Печат