Годишен финансов отчет на Държавна агенция "Технически операции" за 2014 година

Одитен доклад № 0400105615 на Сметната палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2014 г. на Държавна агенция "Технически операции"

Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание на Годишния финансов отчет за 2014 г. на Държавна агенция "Технически операции"

Баланс на Държавна агенция "Технически операции" към 31 декември 2014 година в лева

Баланс на Държавна агенция "Технически операции" към 31 декември 2014 година в хил. лева

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Държавна агенция "Технически операции" към 31 декември 2014 година (Б-3)

Отчет за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства на Държавна агенция "Технически операции" към 31 декември 2014 година (Б-3 с код 33)

Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд на Държавна агенция "Технически операции" към 31 декември 2014 година (СЕС-3-КСФ)


Print