Legislation regulating the activity of SATO

 

 I. Laws

Constitution of the Republic of Bulgaria

Criminal Code

Criminal Procedure Code

Ministry of Interior Act

The Special Intelligence Means Act

Electronic Communications Act

Classified Information Protection Act

Personal Data Protection Act

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Counter-Corruption and Unlawfully Acquired Assets Forfeiture Act

Civil Servants Act

Access to Public Information Act

 

 II. Rules for the application of laws

Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Measures Against Money Laundering Act

 

III. Regulations

Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014г. за назначаване на държавна служба в Министерство на вътрешните работи

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите и контрола над тях в Държавна агенция "Технически операции"

 

IV. Rules

Устройствен правилник на ДАТО

 

V. Инструкции


ИНСТРУКЦИЯ № 29-19 от 29 юли 2019 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция „Технически операции“


Print