Годишен финансов отчет на Държавна агенция "Технически операции" за 2019 г.

 

1. Одитен доклад на Сметната палата, № 0400102020, за извършен финансов одит на годишнен финансов отчет на Държавна агенция "Технически операции" за 2019 г.

2. Баланс на Държавна агенция "Технически операции" към 31.12.2019 г. в хил. лева

3. Отчет за приходите и разходите на Държавна агенция "Технически операции" към 31.12.2019 г. в хил. лева

4. Отчет за касово изпълнение на бюджета и сметките за чужди средства на Държавна агенция "Технически операции"към 31.12.2019 г. в хил. лева


Печат