Годишен финансов отчет на Държавна агенция "Технически операции" за 2016 г.

1. Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет за 2016 г. на Държавна агенция "Технически опирации" на Сметната палата

2. Одитен доклад № 0400104517 на Сметната палата

3. Баланс на Държавна агенция "Технически операции" към 31 декември 2016 г. в хил. лева 

4. Отчет за приходите и разходите на Държавна агенция "Технически операции" към 31 декември 2016 г. в хил. лева

5. Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Държавна агенция "Технически операции" към 31 декември 2016 г. в хил. лева

6. Обяснителна записка, съгласно точка 1.4 от заповед ЗМФ-1338/2015 г.

 


Печат