Нормативна уредба, регламентираща дейността на ДАТО

 

 I. Закони

Конституция на Република България

Наказателен кодекс

Наказателно-процесуален кодекс

Закон за МВР

Закон за специалните разузнавателни средства

Закон за електронните съобщения

Закон за защита на класифицираната информация

Закон за защита на личните данни

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Закон за държавния служител

Закон за достъп до обществена информация

 

 II. Правилници за прилагане на закони

Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

 

III. Наредби

Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014г. за назначаване на държавна служба в Министерство на вътрешните работи

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите и контрола над тях в Държавна агенция "Технически операции"

 

IV. Правилник

Устройствен правилник на ДАТО

 

V. Инструкции


ИНСТРУКЦИЯ № 29-19 от 29 юли 2019 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от държавните служители на Държавна агенция „Технически операции“

 


Печат