Държавна агенция "Технически операции" стартира изпълнението на проект  "Повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Държавна агенция "Технически операци" чрез обучение, финансиран от Оперативна програма  "Административен капацитет". Общата стойност на проекта е 161 844 лева. За срок от 12 месеца ще бъдат проведени специализирани обучения на служителите от структурните звена в централната администрация на ДАТО и нейните териториални поделения. Основната цел е повишаването на професионализма и компетентността на служителите за постигане на високи резултати при изпълнение на техните задължения. Тези цели ще бъдат постигнати чрез организирането на курсове, на които ще бъдат обучение 532 служители на ДАТО.


Печат